Financieel overzicht 2017 -2019

Balans / Winst en Verlies
Baten en Lasten in 2019 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019
1. Inkomsten / Baten
Bijdrage gasten        2.076,00       1.848,00     1.630,00
Begunstigers        3.000,00       2.000,00     6.600,00
Vervoer        1.433,00          958,00        758,00
Diverse giften           243,00          714,00        199,00
Rente opbrengsten             11,00               4,00             1,00
Subsidies                    -                     -                   -  
Totale inkomsten        6.763,00       5.524,00     9.188,00
2. Bestedingen / Lasten
Kosten vervoer           744,00                   -          250,00
Besteed aan doelstelling        3.926,00       5.324,00     5.276,00
Stichtingskosten             60,00          203,00           41,00
10 jarig jubileumkosten        1.031,00                   -                   -  
Bankkosten           167,00          133,00        162,00
Verzekeringen           122,00          161,00        123,00
Diverse           240,00          421,00        118,00
Personeelskosten                    -                     -                   -  
Huisvestingskosten                    -                     -                   -  
Totale bestedingen        6.290,00       6.242,00     5.970,00
3. Resultaat rekening        5.130,00       4.412,00     7.632,00
Resultaat plus/min           473,00         -718,00     3.218,00
4. Activa
Liquide middelen
Bank        4.829,00       4.349,00     7.423,00
Kas           301,00            63,00        208,00
Totale activa        5.130,00       4.412,00     7.631,00
5. Passiva
Eigen vermogen        5.130,00       4.412,00     7.631,00
Totale passiva        5.130,00       4.412,00     7.631,00

,