Financieel overzicht 2018

      
Overzicht financiƫn Stichting RUZ

Baten en Lasten in 2018

31-12-2018 31-12-2017
1. Inkomsten / Baten
Bijdrage gasten       1.848,00        2.076,00
Begunstigers       2.000,00        3.000,00
 Vervoer          958,00        1.433,00
Diverse giften          714,00           243,00
Rente opbrengsten              4,00             11,00
Subsidies                 -                    -  
Totale inkomsten       5.524,00        6.763,00
2. Bestedingen / Lasten
Kosten vervoer                 -             744,00
Besteed aan doelstelling       5.324,00        3.926,00
Stichtingskosten          203,00             60,00
10 jarig jubileumkosten                 -          1.031,00
Bankkosten          133,00           167,00
Verzekeringen          161,00           122,00
Diverse materialen          421,00           240,00
Personeelskosten                 -                    -  
Huisvestingskosten                 -                    -  
Totale bestedingen       6.242,00        6.290,00
3. Resultaat rekening       4.412,00        5.130,00
Resultaat plus/min         -718,00           473,00
4. Activa

Liquide middelen
Bank       4.349,00        4.829,00
Kas            63,00           301,00
Totale activa       4.412,00        5.130,00
5. Passiva
Eigen vermogen       4.412,00        5.130,00\
          

Totale passiva
      4.412,00        5.130,00
,


           

Toelichting jaarcijfers

Bij de inkomsten is het bedrag van begunstigers 1.000,00 minder vanwege een eenmalig bedrag welke in 2017 is ontvangen.

In 2018 ligt het bedrag besteed aan doelstelling hoger dan 2017, omdat in 2018 een middagtocht is gehouden met onze gasten naar een Klokkenmuseum. 
Stichtingskosten zijn inschrijving KvK, portokosten, verjaardagskaarten vrijwilligers en betaling van een veroorzaakte schade aan een busje.
Stichting RUZ heeft  geen personeelskosten en ontvangt geen subsidie van gemeente.
Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief saldo van -718.00
Voor 2019 zal naar verwachting het saldo weer positief zijn. 
Dit is  belangrijk daar we  een bedrag op de begroting houden voor onvoorzien.