Financieel overzicht 2017 -2019

Balans / Winst en Verlies
Baten en Lasten in 2019 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019
1. Inkomsten / Baten
Bijdrage gasten        2.076,00       1.848,00     1.630,00
Begunstigers        3.000,00       2.000,00     6.600,00
Vervoer        1.433,00          958,00        758,00
Diverse giften           243,00          714,00        199,00
Rente opbrengsten             11,00               4,00             1,00
Subsidies                    -                     -                   -  
Totale inkomsten        6.763,00       5.524,00     9.188,00
2. Bestedingen / Lasten
Kosten vervoer           744,00                   -          250,00
Besteed aan doelstelling        3.926,00       5.324,00     5.276,00
Stichtingskosten             60,00          203,00           41,00
10 jarig jubileumkosten        1.031,00                   -                   -  
Bankkosten           167,00          133,00        162,00
Verzekeringen           122,00          161,00        123,00
Diverse           240,00          421,00        118,00
Personeelskosten                    -                     -                   -  
Huisvestingskosten                    -                     -                   -  
Totale bestedingen        6.290,00       6.242,00     5.970,00
3. Resultaat rekening        5.130,00       4.412,00     7.632,00
Resultaat plus/min           473,00         -718,00     3.218,00
4. Activa
Liquide middelen
Bank        4.829,00       4.349,00     7.423,00
Kas           301,00            63,00        208,00
Totale activa        5.130,00       4.412,00     7.631,00
5. Passiva
Eigen vermogen        5.130,00       4.412,00     7.631,00
Totale passiva        5.130,00       4.412,00     7.631,00

,


           

Toelichting jaarcijfers

Bij de inkomsten is het bedrag van begunstigers 1.000,00 minder vanwege een eenmalig bedrag welke in 2017 is ontvangen.

In 2018 ligt het bedrag besteed aan doelstelling hoger dan 2017, omdat in 2018 een middagtocht is gehouden met onze gasten naar een Klokkenmuseum. 
Stichtingskosten zijn inschrijving KvK, portokosten, verjaardagskaarten vrijwilligers en betaling van een veroorzaakte schade aan een busje.
Stichting RUZ heeft  geen personeelskosten en ontvangt geen subsidie van gemeente.
Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief saldo van -718.00
Voor 2019 zal naar verwachting het saldo weer positief zijn. 
Dit is  belangrijk daar we  een bedrag op de begroting houden voor onvoorzien.